Beleid

MMA ondersteunt haar leden actief in het (duurzaam) vergroten van de positie van hun mediamerken op de consumentenmarkt.

De Algemene Ledenvergadering van de Magazine Media Associatie (MMA) heeft het nieuwe strategisch beleidsplan van hun brancheorganisatie met algemene stemmen aangenomen. Vanaf 2022 zal door de MMA proactief worden ingespeeld op de complexe maar ook kansrijke ontwikkelingen die op de magazine mediabranche afkomen. Kennisdeling ten behoeve van nieuwe omzet en nieuwe businessmodellen, het onder de aandacht brengen van succesvolle producten en innovaties van de leden bij consument en stakeholders en intensivering van belangenbehartiging en lobby zijn issues die hoog op de MMA-agenda staan de komende jaren.

De aanpak
In voorbereiding op de ontwikkeling van een nieuw beleidsplan voor de MMA is een inventarisatie onder de leden gehouden. Hierbij is feedback gevraagd op de huidige rol van de MMA en welke positie en activiteiten de leden de komende jaren (2022-2025) van hun brancheorganisatie wensen. De input van de leden vormden de basis voor het bestuur voor de formulering van de visie, missie en speerpunten voor de komende jaren.

Speerpunten
Naast de core business die tot de brancheorganisatie behoort (o.a. informatieverzameling, communicatie, belangenbehartiging, reglementering) zijn strategische speerpunten benoemd. Het belangrijkste speerpunt vormt het onderling delen van kennis en ervaring die aansluit op de dagelijkse praktijk. Dit alles ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe omzet en nieuwe businessmodellen. Denk hierbij aan kennisdeling op het vlak van marketing, distributie, vormgeving en sales. Maar ook het delen van informatie op het gebied van events, e-commerce, data, digitale abonnementen en podcasts is van belang. Voor specifieke onderwerpen zal externe expertise worden ingezet.

Daarnaast worden vanuit de MMA succesvolle producten en innovaties van de leden onder de aandacht gebracht om de impact ervan te vergroten bij de consument en stakeholders. Hiermee wordt getoond dat de sector volop in ontwikkeling is en zich voortdurend weet te vernieuwen.

De MMA zal zich tevens sterker gaan inzetten op het signaleren van, en het informeren over marktverstorende ontwikkelingen. De leden worden geïnformeerd over de impact van deze ontwikkelingen en hoe hiermee om te gaan. De MMA kan hierbij ondersteuning bieden of expertise inhuren. De huidige belangenbehartiging, gericht op het beheersen van de kosten, wordt belangrijker en zal, evenals de lobby-inspanningen, worden geïntensiveerd.

Inzet voor 2022
De MMA zet zich in voor een gezond en toekomstbestendig magazine media landschap waarin de merken van de leden kunnen floreren. Samen met bestuur en leden blijven ze dat doen in 2022: proactief, onafhankelijk en met leiderschap.