Relevante onderwerpen uit de Miljoenennota 2022 voor MMA-leden

Op Prinsjesdag heeft de regering het beleid voor komend jaar bekendgemaakt. De plannen staan in de miljoenennota. Je hebt vast wel iets beters te doen dan die door te spitten en dat begrijpen wij. Daarom hebben wij de onderwerpen die voor onze leden van belang zijn overzichtelijk op een rijtje gezet.

Auteursrecht en collectieve rechten

Extra middelen handhaving platformen

De Europese Commissie heeft een voorstel voor een Digital Markets Act (DMA) gedaan, gericht op het voorkomen van een (sterkere) machtspositie van grote online platformen (poortwachters). Nederland en het Europees Parlement willen een belangrijke rol voor nationale toezichthouders zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Ondernemers zouden (meer) laagdrempelig een klacht moeten kunnen indienen.

Data

De Europese Commissie zal naar verwachting eind dit jaar met een Europees wetsvoorstel komen voor een Data Act. Zij vindt het van groot belang voor innovatie en groei van zowel het vervaardigen als het gebruik van data. Onze Europese organisaties zijn nauw betrokken bij de Europese lobby hierin. Data is immers ook een businessmodel.

Privacy

De privacywet AVG staat qua regeldruk op nummer één. Het kabinet wil dan ook dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voldoende middelen heeft om haar voorlichtingsrol goed te kunnen vervullen. Het bedrijfsleven heeft behoefte aan duidelijke en bruikbare informatie en tools om de AVG te kunnen toepassen. Het is, aldus het kabinet, ook voor het bedrijfsleven van groot belang dat de AP prioriteit geeft aan – en voldoende middelen heeft – om de jarenlange achterstanden bij vergunnings- en goedkeuringstrajecten weg te werken. De huidige praktijk laat zien dat bijvoorbeeld er zeer zelden opvolging wordt gegeven aan het melden van een datalek.

Sociaal beleid en HR

Flexibilisering van de arbeidsmarkt

Het ontwikkelen van nieuw beleid op dit terrein wordt overgelaten aan een nieuw kabinet. In de miljoenennota wordt verwezen naar het rapport Borstlap en wordt de intentie uitgesproken om werkenden zo gelijk mogelijk te behandelen. Kosten- en beloningsverschillen, ook in fiscaal opzicht, moeten worden gecorrigeerd. Ook het introduceren van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor iedereen en goede regelingen voor vrijwillig pensioensparen voorzelfstandigen hebben prioriteit.

Gerichte vrijstelling loonbelasting vergoeding thuiswerken

Er komt een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling voor de vergoeding van bepaalde thuiswerkkosten. Deze vergoeding kan door de werkgever worden toegekend en is vrij van loonheffingen. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat de extra kosten die een werknemer maakt vanwege het thuiswerken gemiddeld 2 euro per thuisgewerkte dag bedragen. De gerichte vrijstelling gaat daarom uit van een forfaitair bedrag van maximaal 2 euro per thuisgewerkte dag of deel daarvan. Voor de kosten verbonden aan het inrichten van een werkplek thuis bestaan al gerichte vrijstellingen.

Loondoorbetaling bij ziekte

Vanaf 2022 gaan kleine werkgevers (met een loonsom die kleiner is dan 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon) een lagere premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) betalen.

Ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 komen werknemers ook in aanmerking voor een uitkering wegens ouderschapsverlof. Vanaf 2 augustus 2022 krijgen werknemers recht op een uitkering gedurende 9 weken met een betalingsniveau van 50 procent van het dagloon tot maximaal 50 procent van het maximumdagloon bij opname van ouderschapsverlof. Het gaat om een uitkering door het UWV, waarvoor de aanvraag wordt gedaan door tussenkomst van de werkgever.

Nieuwe Pensioenwet

Afgelopen jaar is de wetgeving over het pensioenakkoord in consultatie gegaan. Dit betreft afspraken over de overgang naar premieregelingen, aanpassing van het fiscale kader en de kostenneutrale transitie naar een aangepast pensioenstelsel. Het pensioenstelsel wordt hiermee persoonlijker en inzichtelijker en de afspraken zorgen voor stabiele en voorspelbare pensioenpremies voor werkgevers. In het voorjaar 2022 zal het kabinet het wetsvoorstel aanbieden aan de Tweede Kamer. Beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2023. Uiterlijk op 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen zijn aangepast.

Veilig en gezond werken

Steeds meer werkenden hebben geen traditionele baan met vaste werktijden, een vast contract en of een door de werkgever beschikbaar gestelde vaste locatie waar de werkprestaties worden geleverd. Deze en andere ontwikkelingen stellen met name werkenden gedurende hun loopbaan voor de uitdaging om zo gezond en vitaal mogelijk hun prestaties te leveren. Het kabinet heeft een Arbovisie voor 2040 opgesteld met als hoofdlijnen onder meer: preventie, verbeteren van arbeidsgerelateerde zorg en de verbinding daarvan met de reguliere zorg. Daarnaast gaat het ook om verbetering van de naleving.

Het kabinet zet in op een betere naleving van de wettelijke verplichting van de Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Daarvoor wordt een meerjarenprogramma uitgevoerd. Ingezet wordt op het vergroten van de bekendheid met de RI&E en het beheersen van de risico’s. De app Gezond Uitgeven! biedt uitgeverijen op dit gebied uitgebreid ondersteuning en biedt een digitale RI&E die gratis is voor leden van de brancheorganisaties.

Andere relevante onderwerpen

Aanscherping wet Markt en Overheid

De Wet Markt en Overheid, bedoeld om oneerlijke concurrentie door (lokale) overheden met ondernemers te voorkomen, zal door middel van een rondetafelgesprek met het ministerie van Economische Zaken nogmaals duidelijk worden gemaakt waarbij ondernemers meer worden betrokken. Eind dit jaar zal het kabinet een wetsvoorstel voor een meer gelijk speelveld naar de Kamer sturen waarover dan in 2022 besluitvorming moet plaatsvinden.

Cybersecurity

Het kabinet zal nog dit jaar twee wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer sturen die de mogelijkheid om informatie te delen over cyberincidenten en cyberkwetsbaarheden verruimen. Het betreft het voorstel tot wijziging van de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen en de Wet Bevordering Weerbaarheid Bedrijfsleven. EZK is gestart met een informatiedienst om individuele bedrijven te waarschuwen voor concrete dreigingen en risico’s. Deze dienst wordt in 2022 verder uitgebouwd en geautomatiseerd.

In Brussel wordt gesproken over de herziening van de richtlijn Netwerk- en Informatiebeveiliging, dat middelgrote en grote bedrijven uit bepaalde sectoren verplicht om cyberbeveiligingsmaatregelen te nemen en grote incidenten te melden. Het voorstel voorziet in strenger toezicht en strengere handhavingsvoorschriften en beoogt de harmonisering van de sanctieregelingen in de lidstaten. Ook wil de richtlijn de Europese samenwerking en informatiedeling verbeteren.

Deel dit artikel